Proces kwalifikacyjno-szkoleniowy na rodzinę adopcyjną w naszym Ośrodku składa się z trzech etapów:

I – etap rozmów indywidualnych z osobą prowadzącą (opiekunem rodziny)

Jest to cykl dziesięciu comiesięcznych spotkań, podczas których omawiane są różne aspekty adopcji, analizowane są motywy tej decyzji, dyskutowane wątpliwości dotyczące wychowania dziecka adoptowanego, prowadzone rozmowy na temat życiowych doświadczeń kandydatów i wyobrażeń o przyszłości oraz przeprowadzane są testy psychologiczne. Poznają także Państwo prawne aspekty adopcji. Ten etap trwa około jednego roku (przedłużenie wynika z czynników sytuacyjnych: chorób, wakacji, świąt, in.), kończy się złożeniem dokumentów w Ośrodku i wizytą w rodzinie.

II – kwalifikacja

Rodziny, które spełniają wszystkie wymagane kryteria i ukończą spotkania indywidualne, są omawiane podczas spotkania Komisji Kwalifikacyjnej ds. Przysposobienia, składającej się ze specjalistów z różnych dziedzin pracujących w naszym Ośrodku oraz działaczy społecznych. Komisja ta ostatecznie decyduje o zakwalifikowaniu kandydatów na rodzinę adopcyjną. Czasem wydanie opinii kwalifikacyjnej zostaje wstrzymane do czasu ukończenia przez kandydatów zaleconej przez Komisję terapii – indywidualnej bądź małżeńskiej. Jeśli rodzina otrzymuje pozytywną opinię Komisji, kierowana jest na szkolenie grupowe.

III – grupowe szkolenie warsztatowe

Nasz Ośrodek szkoli autorskim programem D.R.O.G.A do rodzicielstwa (jest to akronim słów: Duma, Radość, Odpowiedzialność, Godność, Adopcja), rekomendowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Decyzja Nr 11/2017/RA
Szkolenie trwa około 3,5 miesiąca, składa się z 13 sesji podzielonych modułami tematycznymi. Spotkania odbywają się przeciętnie raz w tygodniu, każde z nich trwa 3,5 godziny. Jest to intensywny czas nauki, zarówno w grupie warsztatowej, jak i samodzielnej pracy kandydatów (m.in. poprzez pisanie prac domowych, które są formą osobistej refleksji nad własnymi kompetencjami, możliwościami, potrzebami i motywacją do przysposobienia dziecka). Etap ten ma wzmocnić umiejętności naszych kandydatów i upewnić ich w słuszności decyzji o adopcji. Ma pomóc odpowiedzieć na pytanie, jakie dziecko gotowi są przyjąć, na kogo mogą liczyć w wychowaniu, rozpoznać jakie problemy lub rodzinne historie dziecko może wnieść na początku wspólnej drogi życiowej, jak pomóc dziecku, które doświadczyło opuszczenia i zranienia. Na zakończenie szkolenia małżonkowie otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia.
Od chwili zakończenia części szkoleniowej i uzyskania pozytywnej opinii kwalifikacyjnej, kandydaci oczekują na telefon z Ośrodka z propozycją przyjęcia dziecka. Czas ten może być krótszy, lub dłuższy i trwać nawet do 3 lat (od chwili rejestracji). W procesie adopcji nie ma sztywnych reguł czasowych, gdyż każdy przypadek jest traktowany indywidualnie i zależny od sytuacji rodziny przysposabiającej i dziecka czekającego na adopcję. Dlatego czas oczekiwania na dziecko może być inny w przypadku danej rodziny.