Piecza zastępcza

Istnieje kilka form zapewniania opieki potrzebującym dzieciom. Jedną z nich jest adopcja, czyli trwałe przyjęcie go do rodziny, co wiąże się w konsekwencjami prawnymi. Niekiedy jednak z powodu niejasnej sytuacji prawnej lub innych czynników, dziecko nie może zostać przysposobione. W takim przypadku zastosowanie ma piecza zastępcza. Czym jest i co należy o niej wiedzieć?

 

Piecza zastępcza Mazowieckie – czym jest?

 

W sytuacji, gdy dziecko nie może zostać wychowywane przez swoich biologicznych rodziców, ośrodki adopcyjne starają się zapewnić mu godne warunki do rozwoju w innej rodzinie. Piecza zastępcza może być sprawowana w kilku sytuacjach – między innymi, jeżeli dobro dziecka jest zagrożone lub jego rodzice są czasowo pozbawieni opieki rodzicielskiej. Wtedy Sąd może zarządzić zapewnienie dziecku tymczasowej formy opieki, czyli pieczy zastępczej. Dzieje się to jednak po wyczerpaniu wszystkich możliwych form pomocy biologicznym rodzicom dziecka. Małoletni umieszczony jest w pieczy rodzinnej aż do czasu, gdy jego sytuacja się zmieni – co może oznaczać okres od kilku tygodni do kilku lat. W tym czasie dziecko może wrócić do rodziców biologicznych, którym uda się uporządkować swoje życie lub zostać zaadoptowane przez rodzinę zastępczą, która sprawowała na nim pieczę – ma to miejsce jedynie, wtedy, gdy biologiczni rodzice w pełni stracą prawa rodzicielskie. O umieszczeniu dziecka w konkretnej rodzinie decyduje Sąd. Istnieje kilka rodzajów pieczy zastępczej:

 

  • Rodzinna piecza zastępcza może być niezawodowa, zawodowa oraz spokrewniona. Tą ostatnią tworzą najbliżsi członkowie rodziny dziecka – między innymi starsze rodzeństwo, dziadek czy babcia. O rodzinie zastępczej zawodowej możemy mówić wtedy, gdy jeden z rodziców rezygnuje z własnej pracy zawodowej, ponieważ opieka nad dzieckiem stanowi dla niego rodzaj pracy, więc otrzymuje za nią wynagrodzenie. Natomiast rodzina niezawodowa oznacza, że rodzice zastępczy opiekują się dzieckiem, ale nie rezygnują z własnej pracy i nie pobierają za to wynagrodzenia. Mogą otaczać opieką maksymalnie do 3 dzieci.
  • Funkcję pieczy zastępczej mogą też pełnić różne instytucje – w tym placówki opiekuńczo-wychowawcze, opiekuńczo-terapeutyczne lub ośrodki preadopcyjne.

 

 

Piecza zastępcza Warszawa – kto może pełnić jej rolę?

 

Zadaniem pieczy zastępczej jest zapewnienie dziecku opieki oraz warunków do prawidłowego rozwoju. Może ona współpracować z rodziną biologiczną, dążyć do przysposobienia dziecka, przygotowywania go do samodzielnego życia i pokonywania problemów lub nawiązywania i podtrzymywania kontaktów zarówno z rówieśnikami, jak i członkami rodziny. Ważnym zadaniem rodziny zastępczej jest łagodzenie przykrych doświadczeń związanych ze stratą czy separacją, które mogą towarzyszyć małoletniemu.

Sprawowanie pieczy zastępczej to odpowiedzialne zadanie i pewnego rodzaju praca, ale wymaga od opiekunów przede wszystkim cierpliwości i miłości, ponieważ dzieci, które do niej trafią potrzebują ciepła, uwagi oraz zainteresowania.